محتوی دوره آموزشی :

آشنایی با مفهوم سواد کامپیوتری
آشنایی با مفهوم گواهینامه بین المللی ICDL
آشنایی با اهداف ICDL ازنظرفواید و کاربرد آن
آشنایی با سطوح ICDL وکاربرد هر سطح
آشنایی با انواع کامپیوتر
آشنایی با بخشهای اصلی یک کامیپوتر شخصی
آشنایی با CPU وکاربردآن
آشنایی با دستگاه های ورودی
آشنایی با دستگاههای خروجی
آشنایی با حافظه انواع کاربرد و واحدهای رایج آن
آشنایی با عوامل موثر در کارآیی یک کامپیوتر
آشنایی با چگونگی بکارگیری کامپیوتر و درك مفاهیم رمز عبور
نحوه روشن کردن کامپیوتر و آشنایی با دسکتاپ (میز کار)
آشنایی با Icon و مفهوم و چگونگی کار با آنها
کار با Icon ها و Folder ها  و File ها
آشنایی با Folder و مدیریت آنها
آشنایی با File ها و مدیریت آنها
انواع روش های باز کردن پنجره ها
روش های بستن پنجره ها
انتخاب یک فایل بطور مستقل یا به عنوان یک گروه از تعدادی از فایلهای مجاور و یا دور ازهم.
نحوه سوئیچ بین پنجره های باز
شناسایی اصول کپی ، انتقال و حذف فایلها

انواع روش های حذف

  • حذف منطقی
  • حذف فیزیکی