حامد جهاندوست

مشخصات

نام و نام خانوادگی : حامد جهاندوست

  • مدرس دوره های گرافیک نرم افزاری

سوابق تحصیلی 

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی

سوابق شغلی

۱۲ سال سابقه تدریس در :

دانشگه آزاد قم

دانشگاه شهاب دانش

دانشکده فنی و حرفه ای

دانشکده علمی کاربردی واحد دادگستری

دانشکده علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی 

دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر

دقایقی از تدریس
تصاویر دوره