سکینه خانی

مشخصات

نام و نام خانوادگی : سکینه خانی

  • مدرس دوره های خیاطی مقدماتی تا پیشرفته

سوابق شغلی

  • مربی دوره های مقدماتی تا پیشرفته و حرفه ای خیاطی از سال 1360 تا کنون
  • مربی دوره های مختلف خیاطی نازک دوز و زنانه دوز سازمان فنی و حرفه ای از سال 1380 تاکنون
  • آزمونگر دوره ای در دوره های مختلف خیاطی سازمان فنی و حرفه ای استان قم از سال 1380 تاکنون
  • عضو اتحادیه صنف خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک و صنوف استان قم از سال 1380 تاکنون
  • عضو اصلی انجمن صنفی کارفرامایان آموزشگاه آزاد استان قم از سال 1386 تاکنون
  • عضو کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامیوزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی استان قم از سال 1396 تاکنون

 

 
دقایقی از تدریس
تصاویر دوره