سیدعلی اصغر میری

مشخصات

نام و نام خانوادگی : سیدعلی اصغر میری

  • مدرس دوره های حسابداری بازارکار

سوابق تحصیلی 

کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق شغلی

مدیرمالی سازمان/نهاد شورای عالی حوزه های علمیه

مدیرمالی موسسه منتظران و رهروان حضرت موعود عج

حسابرس سازمان/نهاد شورای عالی حوزه های علمیه

حسابرس سازمان/نهاد شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران

تدریس دوره حسابداری در شورای عالی حوزه های علمیه

 

 

دقایقی از تدریس
تصاویر دوره